Agoga, centar za sport i rekreaciju osnovan je na sjednici Skupštine 01. srpnja 2016. godine, a u Registar udruga upisan s danom 19. rujna 2016. godine.

Ime je Centar dobio po pojmu Agoga koji dolazi iz Grčke, a na starogrčkom jeziku znači njega. Agoga je predstavljala rigorozni režim obrazovanja i treninga obavezan za sve muške stanovnike Sparte.

Prema narodnim predajama instituciju Agoge uveo je čuveni spartanski zakonodavac Likurg, premda je uvriježeno mišljenje da porijeklo Agoge potječe između 6. i 7. stoljeća prije nove ere kada je država trenirala muško stanovništvo u dobi od 7.-21. godine života.

Cilj ovog sistema bio je proizvesti  fizički i moralno jake muškarce koji bi služili u spartanskoj vojsci. Treninzi su uključivali vojne vježbe (npr. tolerancija na bol), lov, plesanje, pjevanje i društvene navike, a sve to uz kultiviranje lojalnosti spartanskoj državi koja je bila ispred interesa pojedinca.

Razlozi za osnivanje Centra leže u ideji da se trenutna situacija u sportu grada Zagreba i Republike Hrvatske podigne na jedan veći nivo, radom na obrazovanju kroz sport i poticanju sportskog načina života, kao i pomoći i poticanja u radu talentiranih i vrhunskih sportaša. Kroz rad Centra želimo sudionicima u sportu i cjelokupnog sportskog sustava pomoći u njegovom uređenju i unapređenju, te ukazivati na loše i dobre strane kroz kritike i pohvale za boljitak svih sportaša i sportskih djelatnika.

Kroz kvalitetan i organizirani rad Centra želimo pružati podršku svim sportašima, trenerima, te ostalim sportskim djelatnicima i zajedničkim snagama predlagati, tražiti i zahtjevati od nadležnih institucija i sportskih organizacija kvalitetna rješenja na zadovoljstvo svih, a prije svega u interesu poboljšanja sporta, sportskih rezultata i samog sportskog sustava u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

 

Jedan od razloga za osnivanje Centra je i humana dimenzija i zaštitnička uloga, jer želimo da sve one, kako fizičke, tako i pravne osobe, koje nisu u mogućnosti, ipak dobiju mogućnost sudjelovati u sportu i baviti se tjelesnom aktivnošću kroz rad u Centru, a da sve to bude u skladu sa deklariranom jednakošću pred zakonom i željenim društvom jednakih prilika.

Glavni ciljevi Centra su obavljanje sportske djelatnosti, provođenje stručnih poslova u sportu, planiranje, apliciranje i izvođenje projekata za opće dobro, te ostali ciljevi određeni Statutom Centra. Djelatnosti Centra su:

- organizirano okupljanje članstva Centra, te uključivaje što većeg broja građana (osobito djece, mladeži, studenata, umirovljenika, osoba s posebnim potrebama i invaliditetom) u rad Centra i poticanje na bavljenje sportom i aktivnošću,

- programiranje i provođenje sportske pripreme,

- programiranje i provođenje sportske poduke djece i mladeži u sportskim školama,

- programiranje i provođenje sportske rekreacije radi oržavanja i razvijanja psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz organiziranje i provođenje rekreativnog vježbanja,

- programiranje i provođenje izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti,

- podučavanje osoba osnovnoj tehnici pojedinog sporta,

- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Centra i informiranje javnosti o istom,

- organizacija seminara i stručnih usavršavanja za svoje članove,

- organizacija edukacijskih radionica za sve zainteresirane građane na temu sporta, te ostale djelatnosti iz Statuta Centra Agoga.

Ukratko je predstavljen Centar Agoga!